PFRON

PFRON - Aktywizacja osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Optymalizacja kosztów PFRON

Zatrudniając osoby niepełnosprawne w toku prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca może uniknąć odprowadzania regularnie obowiązkowych wpłat na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Jak tego dokonać?

Składka na PFRON jest jedną z obowiązkowych składek odprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Do wpłat na PFRON zobowiązani są Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Specjalnie dla Państwa opracujemy odpowiednie rozwiązania, które przyniosą realne szanse na ograniczenie kosztów ponoszonych z tego tytułu. Oszczędności mogą wynieść nawet 60 proc. dotychczasowych wydatków.

Na życzenie naszych Klientów przeprowadzimy szczegółowy, fachowy audyt organizacyjny, którego efektem będzie wskazanie, które z umieszczonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przepisów umożliwią efektywne zminimalizowanie obowiązkowych wpłat na PFRON.

Dopłaty do stanowiska pracy z PFRON

Przedsiębiorcy przy zatrudnianiu osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, w określonej ustawowo liczbie w przeliczeniu na pełne etaty, mogą uzyskać dopłaty do stanowisk pracy.

Cel audytu

Prowadzony w firmie Klienta audyt pozwala na zidentyfikowanie stanu zatrudnienia oraz poznanie sumarycznej wysokości wpłat obowiązkowych (tzw. kar) wpłacanych systematycznie przez przedsiębiorcę na rzecz PFRON. Opłaty te są konieczne, jeśli w zakładzie pracy pracodawcy nie jest osiągnięty 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Efektem audytu będzie opracowanie:

 • możliwości zmniejszenia opłat na rzecz PFRON, poprzez między innymi współpracy z firmami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne,
 • rozwiązań, których celem jest minimalizacja lub redukcja do zera opłat na PFRON
 • bezpieczeństwo: ubezpieczenie zatrudnionych osób, działanie zgodne z dyrektywami unijnymi, przestrzeganie procedur i specjalistycznych przepisów
 • brak obciążeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników
 • poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych na wskazane przez audytorów stanowiska
 • rozwiązań pozwalających na osiąganie wymiernych korzyści finansowych z tytułu
 • subsydiów z PFRON dla każdego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 •  

  Analiza stanowiska pracy

  W ramach audytu organizacyjnego w zakładzie pracy naszego Klienta prowadzimy wnikliwą analizę stanowiska pracy, której celem jest:

  • identyfikacja stanowisk pracy, które mogą być obsadzone przez osoby niepełnosprawne, zatrudnione w firmie
  • wskazanie nowoczesnych technologii i rozwiązań pozwalających na dostosowanie miejsca pracy pod kątem dysfunkcji niepełnosprawnych pracowników
  • zaprojektowanie przestrzeni zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami stawianymi im przez Państwową Inspekcji Pracy
  • sporządzenie w imieniu klienta wniosków o zwrot kosztów przystosowania lub
  • utworzenia nowego stanowiska pracy dla pracowników niepełnosprawnych - wynoszą one odpowiednio 15 i 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia
   

  W wyniku naszej pracy przedstawimy Państwu istniejące rozwiązania oraz narzędzia o charakterze prawno-ekonomicznym, których wykorzystanie pozwoli na zainicjowanie powstawania w Waszym zakładzie pracy nowych miejsc pracy dla osób z różnym poziomem niepełnosprawności. Wszystkie te rozwiązania będą w pełni zgodne z ustawowymi uprawnieniami pracodawcy, jakie przewiduje się w polskim systemie prawnym.

   

  Masz pytania?

  A może poszukujesz pracowników?

  Skontaktuj się z nami